Symptomer på kvikksølvforgiftning
Your Title Here

Amalgam

Amalgam består av ca 50% kvikksølv ( resten er sølv og andre metaller ). Kvikksølvet gjør tannfyllingen myk slik at den er ektremt lett og legge i det utborete kratere i tannen. Amalgam ble innført i første halvdel av 1800-tallet, og dengang var det små eller ingen krav til risikovurderinger med hensyn til eventuelle negative helseeffekter. Idag ville amalgam sannsynligvis aldri blitt innført siden man vet at amalgam lekker kvikksølv ut i menneskekroppen.

Nå har heldigvis amalgam blitt forbudt i Norge, forbudet gjaldt fra 01.01.2008.

I USA blir amalgam omtalt som silver fillings ( sølvfyllinger). Ordet kvikksølv blir så og si aldri brukt . Dette er ikke vanskelig å forstå når man vet at kvikksølv er den mest potente nervegift som finnes. Et lite kvikksølvtermometer inneholder nok kvikksølv til å forgifte en hel liten innsjø. Kvikksølv i tannfyllinger er et svart kapittel innenfor det etablerte helsevesen. Vi vet i dag at et stort antall av befolkningen lider av symptomer og sykdom som er direkte knyttet til kvikksølvet som har lekket ut i kroppen fra amalgamfyllingene. Mange av dagens mystiske sykdommer som legene sier de ikke vet hva skyldes, har blitt borte etter at pasienten har avgiftet kroppen for kvikksølv. Her kan nevnes : MS, ALS , påbegynt Alzheimer, endokrine lidelser, depresjon, ME, fibromyalgi, utbrenthet, lupus, astma, allergi, ekstrem fedme, MCS, mage tarm lidelser, revmatisme, kronisk hodepine, etc.

Kvikksølv finnes i mange former. De forskjellige formene for kvikksølv kan også gå sammen og danne nye former . Det er metallisk kvikksølv Hg0 som blir frigjort fra amalgamfyllingene. Dette skjer daglig, særlig når man spiser eller drikker noe varmt ( kaffe). Også tygging av tyggegummi frigjør ekstra kvikksølv fra amalgam fyllingene. Når tannlegen borer ut en amalgamfylling så frigjøres store mengder metallisk kvikksølvdamp som blir umiddelbart tatt opp i lungene. Ca 80% av denne dampen går ned i lungene . Her blir den overført til resten av kroppen via blodet. Det metalliske kvikksølvet Hg0 blir raskt oksidert til Hg2+. Hg0 blir raskt transportert til hjernen før den blir omdannet til Hg2+ i en oksideringsprosess. Hg2+ er meget giftig for kroppen. Det er denne formen for kvikksølv som ødelegger hjernefunksjonene. Hg0 transporteres raskt rundt i kroppen mens Hg2+ beveger seg så og si ikke, og blir dermed sittende fast i vevet. Tannlegene har alle lært i sine studier at det metalliske kvikksølvet Hg0 som lekker fra fyllingene blir utskilt fra kroppen, men de har ikke lært noe om omdannelsen til den meget giftige Hg2+. Det har vært gjort utallige studier på nettopp dette, men det etablerte helsevesen og helsetilsynet forholder seg bare til den informasjonen som blir publisert fra tanlegenes egne organer: Tannlegeforeningen, Bivirkningsgruppen og NIOM. Dette blir bukken og havresekken.

Tannlegeforeningen er mer opptatt av å redde seg selv enn å få frem sannheten. De skriver rett ut i strategiplanen sin:

"9.1.2 Personlig kontakt med sentrale Personer i de politiske partiene. Det foretas en ny kartlegging av de personlige kontakter som NTFs tillitsvalgte har med sentrale personer innen de politiske partier. Disse kontaktene benyttes til å bringe fram NTFs syn på amalgamspørsmålet for å være i forkant av en fornyet politisk debatt om saken. Dessuten utgjør de en kanal inn til det politiske miljø i det øyeblikk det er behov for å få fram informasjon raskt. "

Dette er skremmende. De har gode kontakter innen politiske partier for å legge alle diskusjoner om amalgam død før de blir ubehagelige for tannlegeforeningen. Den Norske Tannlegeforening har sin gode støttespiller i sin amerikanske søsterorganinasjon, American Dental Association (ADA). De har i en årrekke forsvart amalgam med alle midler, og bruker sine sterke økonomiske og politiske muskler for å rettferdiggjøre fortsatt bruk av amalgam. Den enkelte tannlege har etter vårt syn også et ansvar for det de driver med. De bør skaffe seg informasjon om det svineriet de er med på å opprettholde med å fortsatt bruke amalgam. Det er også endel tannleger som unnlater å følge retningslinjer om minst mulig bruk av amalgam.

Det finnes endel gode forkjempere for at amalgam bør avskaffes, bl.a. Poul Møller. Han er utdannet sivilingeniør i kjemi. Les en artikkel som han har skrevet om saken, og også en artikkel som han skrev til EU kommisjonen.